การจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 4-7 วัน ทำการ
การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าประเภท "PRE-ORDER" อาจต้องรอสินค้า (ตามตกลงกับลูกค้า) และในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 14.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายการสั่งซื้อจากลูกค้าที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้ เราจะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสวงนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามตกลงกันทางลูกค้า

          *** เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่งโดยไม่รวมวันเสรา์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นและไม่สามาถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งยืนยัันการจัดส่งจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ 
ช่องทางการจัดส่งสินค้า มี 2 ทางได้แก่
1. ส่งลงทะเบียน หรือ EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุที่ทางบริษัทฯ แจ้งไป นำไปตรวจสอบได้ที่ www.thailandpost.co.th

2. บริษัทขนสั่งพัสดุเอกชน ตามที่ทางบริษัทฯ ได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย